Pradinis Lietuvos naujienos Nuo vasario 1 d. bus laukiamos smulkių ūkio subjektų paraiškos

Nuo vasario 1 d. bus laukiamos smulkių ūkio subjektų paraiškos

592
0
Nuo vasario 1 d. iki balandžio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priims paraiškas dėl paramos, skirtos remti smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimą. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 6,9 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ galės būti skiriama fiziniams asmenims, smulkiųjų ūkių savininkams, smulkiesiems miško valdytojams bei labai mažoms įmonėms. Jie paraišką turi teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla, pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais.
Pareiškėjai ir (arba) partneriai turi būti veikiantys kaimo vietovėje ir kartu numatyti vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais.
 • Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti tinkamumo gauti paramos sąlygas ir reikalavimus: smulkiųjų ūkių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur. Šiuo paraiškų teikimo etapu, kuris vyksta einamųjų metų pirmąjį pusmetį, VED paramos paraiškos pateikimo dienos duomenys nustatomi pagal Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪDC duomenų bazėje skelbiamas šių metų sausio 30 d.
 • Smulkiųjų miško valdytojų miško valda turi būti ne didesnė kaip 20 ha.
 • Labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžių.
 • Fiziniai asmenys privalo būti kaimo gyventojais bei vykdyti individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus ir iš veiklos gauti pajamų, kurios ataskaitiniais metais (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį).
Visos sąlygos ir reikalavimai gauti paramą išdėstyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
Paramos dydis ir intensyvumas
Parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 90 tūkst. Eur be PVM, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.
Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų:
 • projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos – 100 proc.;
 • verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc.;
 • kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – 70 proc. Ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.
Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pagal remiamos veiklos sektorius pateiktas įgyvendinimo taisyklėse.
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
Projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, kuriuos atitikus bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Atrankos balai suteikiami pagal šiuos kriterijus:
 • Projekto dalyvių skaičių:
– 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
– nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.
 • Projekte dalyvaujančių smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte (VED), vidurkį:
– VED nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
– VED nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų.
 • Smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkį:
– nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
– nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų.
 • Labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkį:
– daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
– nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 • Bent vieno iš sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo) pajamas: kai įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiami 25 balai.
 • Pagal projekto susietumą su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla – suteikiama 10 balų.
 • Pagal numatomo įgyvendinti projekto apimtis, kai:
– kiekvieno smulkiojo ūkio VED padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
– kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
– kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
– kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
Paraiškų pateikimo tvarka
Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema adresu www.zumis.lt, pasirenkant meniu punktą „Pranešimai“.
Naudinga informacija:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia