Pradinis Taisyklės

Taisyklės

Internetį tinklapį vilkmerge.lt tvarko UAB „Žvalga“, juridinio asmens kodas: 302447202, 20106 Ukmergė.

UAB „Žvalga“ turi tokias teises:

– neįsipareigoja taisyti ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai nustato LR galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
– turi teisę bet kuriuo metu keisti ar trinti vilkmerge.lt esančią informaciją, įskaitant ir komentarus, keisti tinklapyje organizuojamų konkursų taisykles ar daryti kitus pakeitimus, jei tai nepažeidžia LR įstatymų ir kitų teisės aktų.
– be išankstinio įspėjimo gali trinti skaitytojų komentarus, kai yra pažeidžiamos tinklapio naudojimo taisyklės ar LR teisės aktai.
– esant LR teisės aktų pažeidimo požymiams ir to reikalaujant teisėsaugos institucijoms, perduoti visą turimą informaciją apie vilkmerge.lt skaitytoją, atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, nurodant skaitytojo IP.
– gali atlikti bet kokius tinklapio vilkmerge.lt pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo.

Autorinės teisės

Tinklapio vilkmerge.lt turinį sudaro autorinėmis teisėmis apsaugoti objektai ir medžiaga. Tai straipsniai, naujienos, nuotraukos, video bei garso medžiaga. UAB „Žvalga“ turi visas išimtines autorines teises į tą medžiagą, jei nenurodyta kitaip.
Be išankstinio raštiško UAB „Žvalga“ sutikimo draudžiama:
1) Atgaminti medžiagą bet kokia forma ar būdu;
2) Medžiagą versti į kitas kalbas;
3) Medžiagą pritaikyti ar kitaip perdirbti;
4) Medžiagą kopijuoti, platinti;
5) Video, garso medžiagą transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti internete ir kitose informacijos bei žiniasklaidos priemonėse.
Bet koks medžiagos panaudojimas be raštiško UAB „Žvalga“ leidimo yra neteisėtas, išskyrus numatytus atvejus.

Jei UAB Žvalga“ suteikia teisę naudotis vilkmerge.lt publikuota autorine medžiaga, joje negalimi jokie esminiai pakitimai, nebent dėlto būtų susitarta iš anksto, taip pat po panaudota medžiaga būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorius yra UAB „Žvalga“, t.y. po straipsniu nurodyti informacijos šaltinį vilkmerge.lt.

Be išankstinio rašytinio UAB „Žvalga“ sutikimo taip pat draudžiama atgaminti visą ar dalį interneto svetainės vilkmerge.lt bet kokia forma ar būdu, versti į kitas kalbas, pritaikyti ar kitaip perdirbti. Draudžiama naudoti firminį tinklapio stilių ar jo firminius ženklus panašiuose projektuose ir spaudoje.

UAB „Žvalga” sutikimą leisti naudoti vilkmerge.lt autorinę medžiagą gali duoti rašytine popierine arba elektronine forma – elektroniniu paštu. Taip pat pasilieka teisę suteikti vienkartinį arba nuolatinį leidimą publikuoti informaciją iš vilkmerge.lt tinklapio, apie tai pažymint atskiru punktu sutikime.
*Autorinė medžiaga – po straipsniu ar kita informacija yra nuoroda: vilkmerge.lt

UAB “Žvalga” taip pat priklauso tokie interneto domenai kaip vilkmergė.lt, ukmergė.lt. Jiems galioja tos pačios teisės ir taisyklės kaip ir vilkmerge.lt

Nuotraukų autorystė:

* Bet koks vilkmerge.lt nuotraukų (nuotrauka su logotipu dešinėje pusėje, apačioje ar kitų nuotraukų, kuriose nenurodytas konkretus autorius) naudojimas be UAB Žvalga (vilkmerge.lt) sutikimo yra draudžiamas. Gavus sutikimą, draudžiama nuotrauką karpyti, perdirbti ar kitaip modifikuoti, panaikinant vilkmerge.lt logotipą, esantį apačioje. Norėdami gauti nuotraukos originalą be vilkmerge.lt logotipo, nuotrauką įvairiai modifikuoti ir naudoti asmeniniais tikslais: kaina 0,29 Eur/vnt., komerciniais tikslais – 1,00 Eur/vnt.

Atsakomybė

* UAB „Žvalga“ nerenka ir nesaugo vilkmerge.lt skaitytojų asmens duomenų. Visi duomenų bazėje kaupiami duomenys bei IP, naudojami tik statistikos tikslams, vertinant portalo lankomumą, straipsnių populiarumą ir pan.
* Tinklapyje galite rasti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetinius tinklapius. UAB „Žvalga“ nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
* UAB “Žvalga” neatsako už nuolatinį ir nepertraukiamą vilkmerge.lt veikimą. UAB „Žvalga” pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti vilkmerge.lt ar tam tikros jos dalies veikimą;
* Portalo vilkmerge.lt medžiagoje gali pasitaikyti techninių netikslumų bei tipografinių klaidų. UAB „Žvalga” neatsako už turinyje galinčias pasitaikyti klaidas ar netikslumus. Vilkmerge.lt gali atlikti keitimus ar taisymus bet kuriuo metu iš anksto neperspėjus.
* UAB “Žvalga” neatsako už skaitytojus, kurie komentaruose ir kitose leistinose vietose palieka informaciją, kuri galėtų pažeisti trečiųjų asmenų teises.
* UAB “Žvalga” atsako tik už tuos straipsnius, video, garso ar kitokią medžiagą, kurių autorius yra vilkmerge.lt. (t.y. po straipsniu, video medžiagoje Bold šriftu yra nurodytas autorius vilkmerge.lt).

* UAB „Žvalga” neatsako už autorinį straipsnį, kur nurodytas konkretus to straipsnio autorius. Visa atsakomybė už straipsnį, tenka to straipsnio autoriui. Publikuodamas straipsnį, autorius patvirtinta, kad pateikta medžiaga yra jo autorinė nuosavybė; jis nėra atidavęs autorinių teisių  ar licencijos naudotis ta medžiaga tik trečiajai šaliai; taip pat medžiagoje nėra neteisingų duomenų. Jei autoriaus medžiaga neatitinka taisyklių, autorius įsipareigoja atlyginti UAB Žvalga (vilkmerge.lt) visus nuostolius (taip pat ir išlaidas teisinei pagalbai), kylančius tretiesiems asmenims pateikus vilkmerge.lt reikalavimus.

* UAB „Žvalga” neatsako už straipsnius, skyriuose Šiluma, vilkmerge.lt tyrimas. Už straipsnius atsako juos parašę autoriai, nurodyti po straipsniu ar straipsnio antraštėje.

* UAB „Žvalga” neatsako už skaitytojų pateiktus straipsnius, nuotraukas, video ar kitą informaciją. Už skyrius Gėdos stulpas, Naujienos-Skaitytojų informacija, Kita nuomonė ir kitur, kur autorius yra ne vilkmerge.lt, atsako informaciją atsiuntę skaitytojai.

* UAB „Žvalga” neatsako už tinklapyje esančios kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

Vilkmerge.lt tinklapio skaitytojų atsakomybė

Skaitytojams draudžiama:
platinti, skleisti informaciją, kuria:
– raginama prievarta keisti LR konstitucinę santvarką;
– kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėites, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų;
– platinama, propoguojama pornografija, taip pat reklamuojamos seksualinės paslaugos.
– propoguojami ar reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
– pažeidžia bet kuriuos kitus LR teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;
– pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus ar patentus;
– vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;
– talpinti nuorodas vilkmerge.lt į tinklapius, kuriuose esanti informaciją kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą.
Skaitydami portalą, jūs taip pat sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi šiuo tinklapiu, yra išimtinai jūsų rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą Jums, kompiuteriui ir jūs patys prisimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Komentatorių teisės

Komentatoriai turi teisę ištrinti savo komentarą su sąlyga:

* komentaras yra rašytas jo paties (sutampa prašančiojo ir rašusiojo tą komentarą IP adresas, registravimosi tinklapyje duomenys).

Prašymai apie komentarų ištrinimą rašomi vilkmerge@vilkmerge.lt, jei jų neįmanoma ištrinti pačiam vartotojui (jei jis registruotas narys).