Pradinis Verslas Žemės ūkis Smulkiesiems ūkininkams – papildoma parama

Smulkiesiems ūkininkams – papildoma parama

4773
0

10931_8bd32061fe3637b7fd49bcc4e8800629Aktyvūs smulkieji ūkininkai, norintys modernizuoti savo ūkius bei tapti konkurencingesniais rinkoje, šiemet paraiškas ES paramai gauti galės teikti antrą kartą. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ spalio mėnesį bus skelbiamas papildomas paraiškų priėmimas, kuriam numatyta skirti 6 mln. eurų.
Žemės ūkio ministerija, skatinanti ūkininkus modernizuoti savo ūkius, š. m.  balandžio–gegužės mėnesiais paskelbė apie galimybę gauti paramą smulkiesiems ūkiams. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“ sulaukė didžiulio susidomėjimo – Lietuvos smulkieji ūkininkai pateikė net 534 paraiškas. Minėtajam  paraiškų teikimo etapui buvo skirta 4 mln. eurų, o bendra ūkininkų  prašoma paramos suma gerokai viršijo kvietimo biudžetą. Finansuojamos bus paraiškos, surinkusios nuo 60 iki 100 atrankos balų.

Atsižvelgdama į didelį pareiškėjų aktyvumą teikiant paraiškas ir į tai, kad smulkusis ir vidutinis ūkis – dominuojantis ūkio tipas Lietuvoje, Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą pagal minėtąją veiklos sritį skelbti papildomą paraiškų priėmimą nuo spalio 10 d. iki lapkričio 4 d.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai, kurie teikė paraiškas balandžio-gegužės mėnesiais ir surinko mažesnį nei 60 atrankos balų skaičių, vėl turės galimybę jas teikti spalio–lapkričio mėnesiais, tačiau pirmiausiai turės ankstesnes paraiškas išregistruoti, jas atnaujinti ir vėl pateikti iš naujo.

Paraiškos bus priimamos vadovaujantis 2016 m. kovo 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-114 patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2016 metų.

Parama teikiama veikiantiems ūkiams, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 7 999 eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, skaičiuojamas du kartus per metus, todėl šiam paraiškų surinkimui ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo momentu bus nustatomas pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenis už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Pagal šią veiklą remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Parama gali būti skiriama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai (pavyzdžiui, melžimo, pieno perdirbimo ir  kita gyvulininkystės ūkiams reikalinga  įranga), įrenginiams, transporto priemonėms įsigyti, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, statybinėms medžiagoms įsigyti, infrastruktūrai ūkininko valdoje sutvarkyti, ūkiniams gyvūnams įsigyti, daugiamečiams augalams įsigyti ir jų sodinimo paslaugoms kompensuoti. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos).

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Svarbu tai, kad šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra susijusios su verslo plano įgyvendinimu ir neatitinka iškelto tikslo – vykdyti žemės ūkio veiklą smulkiojo ūkio plėtros atveju  arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų.

Minimalus projektų atrankos balas – 35 balai. Atkreiptinas dėmesys, kad finansuojamų paraiškų pereinamasis atrankos balas gali būti ir aukštesnis. Surinkus daugiau paramos paraiškų nei yra skirta lėšų, pereinamasis balas didėja – finansuojamos bus tik tos paraiškos, kurios surinko daugiausiai balų ir kurioms pakanka lėšų. Projektų atrankos balai skiriami, jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, taip pat pareiškėjams, kurių ūkis smulkesnis, jaunesniems pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kooperatyvų nariams bei pareiškėjams, kurie numato didesnę savo ūkio plėtrą.

Svarbu tai, kad pareiškėjams nėra nustatytas privalomas reikalavimas tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant dvejybinę apskaitos sistemą, t. y. pareiškėjai galės buhalterinę apskaitą tvarkyti ir supaprastinta tvarka.

Parengta ir automatizuota verslo plano forma, kuri palengvins verslo plano parengimą. Ši  forma yra paskelbta Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

LR Žemės ūkio ministerijos informacija

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įvesti vardą čia