Home Švietimas Makaronų tiltai išlaiko didžiules apkrovas

Makaronų tiltai išlaiko didžiules apkrovas

1644
0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukmergėje, Jono Basanavičiaus gim­na­zi­jo­je, ket­vir­ta­die­nį pir­mą kar­tą vy­ko na­cio­na­li­nio sta­ty­bos iš ma­ka­ro­nų čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2017“ at­ran­kos tur­ny­ras. Jono Basanavičiaus gim­na­zi­ja pa­si­rink­ta neat­si­tik­ti­nai – ji yra čem­pio­na­tą ren­gian­čio Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) par­tne­rė, įgyvendinanti VGTU klasės projektą gimnazijoje.

Ukmergės at­ran­kos eta­pe tar­pu­sa­vy­je var­žė­si dešimt ko­man­dų iš keturių mo­kyk­lų. Var­žy­bų tiks­las – su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą iš ma­ka­ro­nų. Pa­ke­lis spa­ge­čių ir ke­tu­ri plas­ti­li­no ga­ba­lė­liai – iš to­kių me­džia­gų per 45 mi­nu­tes na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to da­ly­viai tu­rė­jo su­konst­ruo­ti kuo tvir­tes­nį til­tą.

Mak­si­ma­lus til­to il­gis – 420 mm, o plo­tis – ne di­des­nis nei 100 mm, mak­si­ma­lus aukš­tis – ne di­des­nis nei 200 mm. Vėliau tiltas pasveriamas, til­to vi­du­ry­je pa­laips­niui ka­bi­na­mi svo­riai, pa­lai­ko­mi tris se­kun­des – žiū­ri­ma, ar til­tas iš­lai­kys. Tai da­ro pa­skir­tas ko­man­dos na­rys. Dau­giau­sia azar­to ir ad­re­na­li­no su­ke­lia til­to ap­kro­vos tik­ri­ni­mas. „Tik­riau­siai griau­ti sma­giau, nei sta­ty­ti“, – juo­ka­vo gimnazijos direktorius V.Gendvilis.

Ukmergės etape tre­čią­ją vie­tą pel­nė Jono Basanavičiaus gimnazijos ko­man­da „A-antrokai“ – jų tiltas atlaikė 1.900 gr.; ant­rą­ją – Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos komanda „Statybininkai“ – 2.500 gr., pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Molėtų Alantos gimnazijos ko­man­da „Alanta“- 3.500 gr. Laimėjusių komandų nariams buvo įteikti VGTU diplomai, atminimo dovanos. Džiugu paminėti, kad gimnazijos pirmokų ir „Šilo“ pagrindinės mokyklos komandos nedaug atsiliko nuo prizininkų ir pažadėjo kitąmet juos įveikti.

VGTU Sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jos ir va­dy­bos ka­ted­ros doc. dr. Gin­tau­tas Amb­ra­sas ko­men­ta­vo, jog toks žai­di­mas nea­be­jo­ti­nai su­tei­kia moks­lei­viams in­ži­ne­ri­nių pa­grin­dų, til­to sta­ty­boms pa­si­tel­kia­mos ži­nios ir fan­ta­zi­ja. Jis pasidžiaugė Ukmergės etapo dalyviais, jų pasiektu rezultatu ir teigė su malonumu sugrįšiantis kitąmet.

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos informacija

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here