Pradinis Aktualijos Pranešimai Vyko seminaras daugiabučių namų renovacijos klausimais

Vyko seminaras daugiabučių namų renovacijos klausimais

1000
0

isvkja4066

Birželio 17 d. Kultūros centro salėje vyko seminaras “Daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimas Ukmergėje”. Seminare dalyvavo renovuojamų namų gyventojai, rangovinių organizacijų atstovai, specialistai, ukmergiškiai, besidomintys daugiabučių namų renovavimo galimybėmis ir perspektyvomis.

Rajono savivaldybės meras Vydas Paknys kvietė renovuojamų namų gyventojus sutarti ir priimti racionalius sprendimus.

Renginio dalyviai išklausė pranešimus, teikė klausimus, diskutavo.

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir infrastruktūros vedėjas, programos koordinatorius Kęstutis Jurkevičius pristatė programą, jos įgyvendinimo situaciją Ukmergėje; apie energinių sertifikatų, investicinių projektų rengimą, taikant skaitmeninį modulį, kalbėjo IĮ ,,Juratoriai“ atstovė Ramunė Matijošienė; termoizoliacinių medžiagų naudojimą ir pastatų apšiltinimo atsiperkamumą daugiabučių namų modernizavime aptarė AB ,,Ukmergės gelžbetonis“ technikos direktorius Arnoldas Baško; karšto vandens ruošimo galimybes saulės kolektoriais daugiabučiuose namuose išdėstė UAB ,,Alternatyvi energija“ Darius Stankevičius; apie tai, kaip sprendžiami energijos taupymo daugiabučiuose namuose klausimai, kalbėjo UAB ,,ENSO Ranga“ vadovas Albertas Bieliauskas.

Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, programos įgyvendinimo koordinatorius Kęstutis Jurkevičius savo pranešime aptarė visas renovacijos procedūras – priemones, galimybes jas pasirinkti, finansavimą, administravimą ir kt.

Valstybės remiamos priemones, kurias gyventojai gali pasirinkti renovuojant namą: energinį efektyvumą didinančios priemonės – šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas; individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas; stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas; fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą; balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams; butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus; rūsio perdangos šiltinimas; liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams; kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas.

Namo renovacijai rengiami dokumentai: pastato energinio naudingumo sertifikatai, investicijų planai, užduoties įvykdymo ataskaita.

Remiantis parengtų investicijų planų duomenimis, bus rengiama apibendrinta ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie pastatų techninę ir energinę būklę, namo atnaujinimo priemones, lėšų poreikį ir planuojamus jų šaltinius, nurodomas laukiamas modernizavimo efektas, pateikiamos rekomendacijos kaip racionaliai projektą įgyvendinti.

Investicijų plano rengėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip du alternatyvius namo atnaujinimo priemonių paketus, leidžiančius sutaupyti ne mažiau kaip 40 procentų šilumos energijos; pateikti ekonominio naudingumo vertinimą pagal trejų metų faktines šilumos sąnaudas, perskaičiuojant jas norminiams metams.

Bus organizuojami parengtų investicijų planų vieši aptarimai, investicijų planai derinami su valstybės įgaliota institucija, Civilinio kodekso nustatyta tvarka organizuojami būsto savininkų susirinkimai ir priimami sprendimai (50%+1) įgyvendinti projektus.

Konkursas rangovui ir darbų vadovui atrinkti vykdomas per Centrinės pirkimų organizacijos elektroninį katalogą (www.cpo.lt) arba pateikiamas kvietimas teikti pasiūlymus skelbiamas BUPA svetainėje (www.atnaujinkbusta.lt), vadovaujantis standartine tvarka, tipiniais dokumentais konkursui organizuoti ir sutarčiai pasirašyti.

Vadovaudamasis sutartimi, rangovas įgyvendina namo atnaujinimo darbus, o techninės priežiūros specialistas vykdo techninę priežiūrą.

Įgyvendinus sutartyje numatytus namo atnaujinimo darbus ir pateikus darbų perdavimo-priėmimo aktus – sumokama rangovui.

Projekto (jo dalies) tikslinimo ar papildomos projekto rengimo paslaugos perkamos iš to paties tiekėjo (neskelbiamų derybų būdu) su sąlyga, kad Projekto (jo dalies) tikslinimas ar papildomos projekto rengimo paslaugos yra techniškai ir ekonomiškai pagrįstos ir būtinos projektui parengti ir įgyvendinti. Tokia papildomų paslaugų sutartis sudaroma tik su tuo pačiu tiekėju, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės. Tokia papildomų paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik gavus agentūros pritarimą.

Paskolų teikimo tvarka: administratorius kreipiasi į fondo lėšas administruojantį banką (-us) dėl paskolos gavimo galimybės; bankas vertina paraišką ir priima sprendimą dėl paskolos išdavimo.

Maksimalus kredito terminas – 20 metų, kredito valiuta – eurai, fiksuota kredito metinė palūkanų norma – 3 procentai, kredito gražinimo atidėjimo laikotarpis – iki 30 mėnesių, pradinio įnašo ir užstato nereikalaujama, kredito administravimo mokesčiai netaikomi.

Keliami reikalavimai: 60 procentų daugiabučio namo butų savininkų pritarimas imti kreditą; ne daugiau kaip 10 procentų daugiabučio namo butų savininkų, turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių 600 Lt sumą nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdytojui.

Vienam daugiabučiui namui sudaroma viena kreditavimo sutartis, kredito lėšos išmokamos tiesiai rangovui po investiciniame plane numatytų darbų atlikimo (be avansinių mokėjimų), po raštiško BUPA patvirtinimo apie faktinį darbų atlikimą. Kreditas ir palūkanos mokamos vieną kartą per mėnesį.

Valstybės parama teikiama po darbų atlikimo, administratoriui atidaroma sąskaita banke ir suteikiama elektroninės bankininkystės paslauga, kurios pagalba galima stebėti paskolinės ir kaupiamosios sąskaitos judėjimus. Bankas prisiima dalį rizikos.

Paskolos grąžinimą ir skolų išieškojimą vykdo administratorius.

Nepasiturintiems asmenims (turintiems teisę į kompensaciją už šildymą) valstybė dengs paskolos ir palūkanų mokėjimus, administratorius periodiškai informuos banką apie Socialiai remtinus asmenis.

Savivaldybė rengiasi renovuoti 15 daugiabučių namų, patvirtintų Savivaldybės tarybos sprendimu, pagal Aplinkos ministerijos parengtą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) modelį.

Gegužės 20 d. pasirašyta sutartis tarp Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros ir viešojo konkurso laimėtojos A. Kučinskienės įmonės „Juratoriai“ dėl daugiabučių namų renovavimo energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų parengimo. Šiuo metu bendrovė rengia minėtus dokumentus. Vėliau bus rengiama renovavimo programa, ji tvirtinama, skiriamas administratorius programos vykdymui, atliekamos projektavimo ir rangos darbų pirkimo procedūros.

Iki šiol parengti investicijų planai ir vyko rengėjų susitikimai su Linų g. 14, Maironio g. 4, Deltuvos g. 10 , Basanavičiaus g.12 namų gyventojais.

 Parengė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Ivaškevičienė

ukmerge.lt

Ankst straipsnisNarvydas Janušis pergalę iškovojo paskutiniajame rate
Sekantis straipsnisBirželio 18 dienos įvykių suvestinė

Atsakyti:

Prašome įrašyti komentarą
Prašome įrašyti vardą